مقاله

مقاله

- تحلیل محتوای کتاب های دوره ابتدایی از لحاظ آموزش ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و دینی

-تحلیل آمارهای ازدواج و طلاق زوج‌های ایرانی طی 45 سال گذشته

-بررسی اثر عامل آشنایی همسایگان بر فرآیند انتخاب همسر در جوانان

-آشنایی مختصر با شیوه‌های جمع بندی نتایج تحقیقات پیشین فرا ترکیب، فرا تحلیل و مرور منظم

-گذری بر فضای مجازی، فرصت‌ها و تهدیدها

-بررسی اثر آشنایی همسایگان بر فرآیند انتخاب همسر

-نظام آموزشی و چالش کارآمدی

 

- Development of Literacy Growth in Iran over the last 50 Years: Women, rural areas and the Elderly in deprivation

 -Changes in students' self-efficacy, academic emotions and motivation: a longitudinal study on a sample of middle school students

 -Human need to cultivate abstract thinking

-نیاز سنجی مشاوره در دانش آموزان دبیرستانی: بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش نیازهای مشاوره‌ای دانش آموزان

-کاستی های تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران با مرور تجربه کشورهای دیگر

-تبیین نقش مهارت های اجتماعی در کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان با استفاده از نظریه خودکنترلی

-تأثیر سرمایه فرهنگی و مهارت های اجتماعی بر رفتارهای پرخطر نوجوانان

-واکاوی محتوای کتابهای علوم دوره دبستان از لحاظ توسعه دانش یادگیرنده

-تحلیل محتوای انشاءهای معلمان پیرامون انگیزش حرفه ای و رضایت شغلی آنان

-همایش مهندسی فرهنگ نام و نام گزینی

-تحولات 50 ساله رشد باسوادی در ایران: زنان، روستائیان و سالمندان در حاشیه

-تربیت، وجه مورد غفلت در آموزش و پرورش

-مطالعه انگیزش دانش در دانشجویان دانشگاه شیراز

-عوامل زمینه ساز افزایش نسبت طلاق به ازدواج طی سالهای 1358 تا 1398

-مروری برشیوه تحلیل محتوا با تاکید بر کاربرد آن در روانشناسی و علوم تربیتی

-مروری بر آمارهای ازدواج و طلاق در ایران طی دهه منتهی به سال 1397

-مروری بر پژوهش های تحلیل محتوای کتاب های درسی در ایران

-مشاوره و انتخاب رشته در آینه ی تحقیقات : مروری بر پژوهش های سه دهه گذشته در ایران

-مطالعه انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته به آن

-مطالعه انگیزش دانش در دانشجویان دانشگاه شیراز

-اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شیراز: سهم ورزش، کتاب، تفریح، و اینترنت

-Study of the contexts of retirement tendency among employees using grounded theory: the case of a state-owned company in

-تحلیل محتوا و کاربردهای آن: با تمرکز بر تحلیل محتوای کیفی

-تحلیلی بر مسائل آموزش و پروش در جامعه ایرانی با اشاره به اصول تعلیم و تربیت فراگیر

-مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری

-تحلیلی بر روند آمار بزرگسالان ازدواج نکرده طی سه سرشماری اخیر

-خودکشی؛ آمار، علل و پیامدها2022

-مطالعه روابط بین ابعاد انگیزشی و سبک های یادگیری در گروهی ازدانش آموزان پایه هفتم مدارس شیراز

-رابطه صفات پنج عاملی شخصیت و ابعاد انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه شیراز

-بررسی مدل روابط بین عوامل اجتماعی کلاس و پیامدهای عاطفی، انگیزشی و تحصیلی خودکارآمدی ادراک شده ی ریاضی روی نمونه ای از دانش آموزان دوره راهنمایی

-نقد روند تولید علم در ایران