طرح های انجام شده

طرح های مرکز جمعیت شناسی

(پژوهشکده علوم اجتماعی از بدو تأسیس تا سال 1357)

نام طرح

مجریان

سال

عقاید و تمایلات گروهی از دختران و پسران ایرانی درباره ازدواج و رابطه این گرایش ها با سواد و طبقه اجتماعی پدر

دکتر امیرهوشنگ مهریار- عباس تشکری

1353

جمعیت و آینده جهان سوم(به مناسبت سال جهانی جمعیت)

جمعی از دانشجویان دانشگاه شیراز

1353

به فردا بیاندیشیم با استفاده از انتشارات فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده برای کودکان آفریقایی(بتسوانا و موریس، چاپ 1971، 1973)

کارولین سالتن- منیژه بوستانی

1353

گزارش مقدماتی بررسی باروری در شهرستان ممسنی(سن و باروری)

اکبر آقاجانیان

1353

فعالیتها و مشکلات ماماهای عشایری در شهرستان ممسنی

اکبر آقاجانیان- مهناز دانا

1353

اصطلاحات و تعاریف جمعیتی

اکبر آقاجانیان

1353

آگاهی عقاید و رفتار زنان همسردار درباره تنظیم خانواده

اکبر آقاجانیان- مهناز دانا

1353

رابطه باروری و عوامل اقتصادی و اجتماعی(مطالعه‌‌ای در شش ده فارس)

دکتر اسمعیل عجمی

1353

نگاهی به وضع سواد و اشتغال زنان در استان فارس(به مناسبت سال جهانی زن)

صدیقه جمشیدی- هما آقا

1353

بولتن مرکز جمعیت شناسی به مناسبت سال جهانی جمعیت 1974

 

1353

رابطه توزیع شاغلین در گروه‌های عمده شغلی با مدارج تحصیلی در استان فارس (براساس نتایج سرشماری عمومی 1345)

زیر نظر دکتر امیرهوشنگ مهریار

توسط: عبدالحسین سیدید- علیرضا آیت اللهی

1354

خصوصیات باروری زنان در شهرستان ممسنی و رابطه آن با شهرنشینی

زیر نظر دکتر امیرهوشنگ مهریار

توسط: اکبر آقاجانیان

1354

ارزیابی پاره‌ای از عناصر تنظیم خانواده در استان فارس سازمان- امکانات و فعالیت‌ها

زیر نظر دکتر امیر هوشنگ مهریار

توسط: هوشنگ قره خانی

1354

معلومات سپاهیان بهداشت نسبت به امور جمعیت و تنظیم خانواده

منیژه بوستانی- فاطان حجت کاشانی

1354

مطالعه‌ای درباره طرز فکر گروهی از مردان و زنان شیراز نسبت به مسأله سقط جنین (گزارش مقدماتی)

دکتر حسن سجادی- دکتر امیر هوشنگ مهریار

1354

تجزیه و تحلیل کتاب‌های درسی دوره راهنمائی(مفاهیم جمعیتی)

زیر نظر دکتر امیرهوشنگ مهریار

توسط: منیژه بوستانی- فاطان حجت کاشانی

1354

ارزیابی پاره‌ای از اجزاء و عناصر تنظیم خانواده در استان فارس(جلوگیری- قطع- خدمات کلینیکی) "در شهر شیراز و شهرک زرقان"

زیر نظر دکتر امیرهوشنگ مهریار

توسط: هوشنگ قره خانی

1354

ارزیابی پاره‌ای از عناصر تنظیم خانواده در استان فارس

زیر نظر دکتر امیر هوشنگ مهریار

توسط: هوشنگ قره خانی

1354

چهار مقاله جمعیتی

(مطالعه پاره‌ای از ویژگی‌های جمعیتی استان فارس)

زیر نظر دکتر امیر هوشنگ مهریار

توسط: کارشناسان مرکز جمعیت شناسی

1355

بررسی شرایط اجتماعی- اقتصادی دانش آموزان مناطق مختلف شیراز در رابطه‌ی این شرایط با درجه موفقیت تحصیلی آنان

زیر نظر دکتر امیر هوشنگ مهریار

توسط: هوشنگ قره خانی

1356

گزارش مقدماتی بررسی حاشیه نشینی و علل و نتایج آن در استان فارس

زیر نظر دکتر محمود یوسفی- دکتر امیرهوشنگ مهریار توسط: محمد کریم منصوریان- سید علیرضا آیت اللهی

1356

فرار مغزها از کشورهای توسعه نیافته(نگرشی کم خطر)

هلامنیت

ترجمه: منصور سیفی

1356

مقایسه خصوصیاتی اجتماعی- اقتصادی، نگرش‌ها، آرزوها و نظریات کاراموزان سیستم‌های مختلف تربیت معلم

(سپاه دانش، دانشسرای مقدماتی و دانشسرای عشایری)

هوشنگ قره خانی

1357

پژوهشی در باره گروهی از دامپزشکان ایران(وضعیت کلی دامپزشکان، موقعیت خانوادگی، شغلی و تحصیلی)

دکتر احمد افشار، دکتر امیر هوشنگ مهریار، رضا رفیع زاده

 

 

 

طرح های پژوهشی از بعد از انقلاب اسلامی (بخش دوم)

نام طرح

نام مجری

تاریخ

آموزش بهداشت

نرمان اسکاتنی

ترجمه: نصر الله قاضی نوری

1359

پژوهشی در ارزش کودکان در جامعه روستایی (گزارش دوم) هزینه و فایده کودکان در پنج روستای استان فارس

اکبر آقاجانیان- ماهرخ رجبی

1361

روش‌های تحلیل جمعیت

ا.اچ پولار- فرحت یوسف- جی. این. پولارد

ترجمه: ه. آقا، ع.آیت اللهی- م. سیفی- ر.عباسی- م.ک. منصوریان

1365

نگاهی به: مسأله کنترل جمعیت و فاصله گذاری بین موالید سلسله مقالات جمعیتی روزنامه کیهان

 

9 آذرماه لغایت 28 آذر ماه )1367

بررسی انگیزه‌ها و پیامدهای مهاجرت روستاییان به شهرها در استان فارس

جلیل ایران محبوب- سید علیرضا آیت اللهی

1369

بررسی امکانات و مشکلات اشتغال زنان در شهرستان شیراز

سید سعید زاهد زاهدانی- جلیل ایران محبوب

1371

گرایش به حجاب در میان دانشجواین دختر دانشگاه شیراز

شهلا صفایی- انسیه بابایی

1371

اندازه گیری رشد جمعیت استان فارس

هما آقا

1373

موقعیت زن و رفتار باروری در شهر شیراز

ماهرخ رجبی

1375

رتبه بندی وضعیت اجتماعی- اقتصادی زنان استان های کشور در سال های 1355 و 1365

ماهرخ رجبی

1375

بررسی برخی عوامل عمده اقتصادی، فرهنگی و اقلیمی مهاجرت بین استانی در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی(1365-1355)

مهرداد اردشیری- سید سعید زاهد زاهدانی

1375

بررسی عوامل طلاق در شهر شیراز

ماهرخ رجبی

1375

بررسی علل و عوامل مهاجر فرستی، مهاجر پذیری و خای از سکنه شدن روستاهای استان فراس

هما آقا

1376

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی – دموگرافیک بر مرگ و میر کودکان در پنج سال شهرستان منتخب

هما آقا- جلیل ایران محبوب

1376

بررسی چگونگی فعالیت کتابخوانی مردم شیراز از لحاظ مدت زمان مطالعه آزاد، عوامل بازدارنده و عوامل همبسته با آن

محمود بحرانی

1376

مطالعه عوامل مؤثر بر باروری ناخواسته در شهر شیراز

هما آقا- محمود بحرانی

1376

بررسی نیاز سنجی مشاوره در بین دانش آموزان مدارس متوسطه شهر شیراز

دکتر محمود بحرانی

1376

زمینه یابی فرهنگ نامگذاری نوزادان در شهر شیراز

محمود بحرانی

1377

بررسی میزان تحرک نیروی کار و تغییر شغل در ایران در فاصله سال‌های 1345 تا 1375

هما آقا

1377

قشر بندی اجتماعی و تحرک شغلی در جامعه شهری ایران: مورد مطالعه فارس و بوشهر

دکتر علی اصغر مقدس

1377

بررسی علل مؤثر بر نگرش‌های انحراف آمیز دختران دبیرستانی در شهر شیراز

مهرداد اردشیری

1377

بررسی چگونگی فعالیت کتابخوانی و مطالعه آزاد دانش آموزان متوسطه استان فارس

محمود بحرانی

1378

مطالعه عوامل و منابع مؤثر بر گرایش تحصیلی دانش آموزان شهر شیراز

محمود بحرانی – بهرام جوکار

1378

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی جوانان: مورد مطالعه شهر شیراز

دکتر محمدتقی ایمان- دکتر علی اصغر مقدس

1378

ازدواج مجدد زنان و مردان بعد از طلاق و فوت همسر در شهر شیراز

ماهرخ رجبی

1378

جایگاه زنان در اقتصاد غیر رسمی: مورد مطالعه نقاط شهری شهرستان شیراز

دکتر محمدتقی ایمان- مهرداد اردشیری

1378

بررسی وجدان کار کارکنان بخش عمومی(دولتی) شهر شیراز

دکترمحمدتقی ایمان- ماهرخ رجبی- محمود بحرانی- مهرداد اردشیری

1379

الگوی مهاجرت بین استانی در ایران در دوره‌های 1365- 1355 و 1375- 1365

مهرداد اردشیری

1379

مطالعه پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز با توجه به نوع دیپلم آنان (نظام قدیم و نظام فعلی)

دکتر محمد خیر- محمد حسن کریمی- محمود بحرانی

1379

همسان همسری و علل رضایت از ازدواج

حمیدرضا چهره نگار- شهلا صفایی

1379

بررسی نگرش زنان در باره تنظیم خانواده: مطالعه موردی زنانی که به مراکز تنظیم خانواده مراجعه می کنند

دکتر محمدتقی ایمان- ماهرخ رجبی

1380

بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر خشونت علیه زنان در منزل

دکتر محمدتقی ایمان- دکتر حبیب احمدی

1380

چگونگی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان استان فارس و عوامل همبسته با آن

محمود بحرانی

1381

تحلیل محتوای کتب درسی دوره راهنمایی تحصیلی از لحاظ کاربرد مفاهیم جمعیتی

محمود بحرانی

1381

نگرش دانش ‌آموزان متوسطه پیرامون ازدواج و مقایسه آن با نمونه مورد مطالعه در سال 1353

محمود بحرانی

1381

بررسی و ارزیابی توانمندسازی زنان (نمونه مورد مطالعه زنان توانمند شهر شیراز)

دکتر حبیب احمدی

1382

تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی تحصیلی از لحاظ ترویج روحیه تحقیق و تتبع

محمود بحرانی

1382

بررسی و ارزیابی نگرش خانواده‌های ایرانی نسبت به ارزش فرزندان

دکتر محمدتقی ایمان- مریم سروش

1382

مطالعه مقایسه‌ای تمایلات سکولار دانشجویان (دختر و پسر): مطالعه موردی دانشگاه‌های شهر شیراز

دکتر مجید موحد

1383

بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر ساخت قدرت در خانواده: مورد شهر شیراز

دکتر محمد کریم منصوریان- دکتر حلیمه عنایت

1383

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل حاشیه نشینان بر رفتار بزهکارانه (نمونه مورد مطالعه حاشیه نشینان شهر شیراز)

دکتر حبیب احمدی- دکتر محمدتقی ایمان

1383

بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری آموزش مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس از دید کارآموزان

دکترمحمدتقی ایمان-

1383

ترسیم نیمرخ پیشرفت تحصیلی (معدل) دانشجویان رشته‌های دانشگاه شیراز در سی سال گذشته

محمود بحرانی

1383

بررسی تأثیر مجازات مجرمین مواد مخدر بر کیفیت زندگی خانواده‌های آنان

دکتر حبیب احمدی-دکتر محمد تقی ایمان

1383

بررسی مقایسه‌ای مشارکت اقتصادی زنان روستایی استان‌های فارس و کرمان(بخش نخست استان فارس)

دکتر عبدالعلی لهسایی‌زاده- دکتر جهانگیر جهانگیری

1383

بررسی و ارزیابی پدیده تکدی‌گری در شهر شیراز

دکتر حبیب احمدی- دکتر محمد تقی ایمان

1384

تحلیل محتوای وصایای شهدای استان فارس

محمود بحرانی

1384

بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا توسط زنان و پیامدهای آسیب شناختی آن بر خانواده

دکتر حلیمه عنایت- دکتر مجید موحد

1385

میزان رضایتمندی مراجعین ار نحوه ارائه خدمات دستگاه‌‌های اجرایی استان فارس

دکتر محمدتقی ایمان

1385

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان واحدهای تابعه شرکت گاز استان فارس

دکتر محمدتقی ایمان

1385

میزان رضایتمندی مراجعین از نحوه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی استان فارس

دکتر محمدتقی ایمان

1386

بررسی عوامل مؤثر بر شیوع رفتارهای نابهنجار در فرزندان شاهد و ایثارگر

دکتر حلیمه عنایت- مژده جمالی

1386

بررسی عوامل مؤثر بر طلاق و متارکه همسران جانبازان و فرزندان ایثارگر و شاهد(مطالعه موردی: استان فارس)

دکتر حلیمه عنایت- طاهره سلطانی

1386

اثر بخشی الگوی حل مسأله خانواده‌های ایثارگران استان فارس

دکترمحمدتقی ایمان- دکتر حبیب احمدی- دکتر رحمت‌اله مرزوقی- حسین افراسیابی

1387

میزان رضایتمندی  مراجعین از نحوه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی استان فارس

-----------------------------------------------------------------------------------------

ارزیابی پارادایمی برنامه های  توسعه اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

دکتر محمدتقی ایمان

---------------------------------------------------

دکتر محمد تقی ایمان - محمد رضا نوشادی

1387

----------------------------

1389

 بررسی گرایش های مرتبط با نانگذاری نوزادان در شهر شیراز و روند تغییر آن در سه دهه اخیر (1380تا 1350)

دکتر محمود بحرانی- دکتر سعید زاهد زاهدانی

1390

زمینه یابی نقاط آسیب‌پذیر حیطه فعالیت های اداری و آموزشی دانشگاه شیراز و پیش بینی راهکارهای اصلاحی

دکتر محمود بحرانی

1391

شناسایی و تحلیل الگوهای سبک زندگی شهروندان شهر اصفهان (شهرداری اصفهان معاونت برنامه ریزی پژوهش و فن آوری اطلاعات)

دکتر محمدتقی ایمان- مریم سروش

1391

بررسی وضعیت جوانان از نظر متغیرهای جمعیت شناختی نگرش (سیاسی، اجتماعی، خانوادگی) ارزش‌های اخلاقی و جهت‌گیری دینی در شهرستان‌های استان فارس

دکتر محمدتقی ایمان- مریم سروش

1394

چگونگی گذران اوقات فراغت در بین دانشجویان دانشگاه شیراز: سهم ورزش، کتاب، تفریح و اینترنت

دکتر محمود بحرانی

1394

بررسی مقایسه‌ای اثر عامل آشنایی همسایگان در کلان شهر شیراز و شهرهای کوچک استان فارس بر فرآیند انتخاب همسر در جوانان

دکتر محمود بحرانی

1394

بررسی سیر تغییرات خودکارآمدی، عواطف و انگیزش تحصیلی روی نمونه‌ای از دانش آموزان دوره راهنمایی

دکتر محمود بحرانی

1394

تحلیل محتوای کتاب‌های دوره ابتدایی از لحاظ آموزش ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و دینی

دکتر  محمود بحرانی

1395

مطالعه انگیزش دانش در دانشجویان دانشگاه شیراز

دکتر محمود بحرانی

1396

مطالعه انگیزش علم در دانشجویان

دکتر محمود بحرانی

1396

تحلیلی بر روند تغییرات آمار ازدواج در استان فارس طی سه سرشماری 1385تا 1395: افزایش آمار ازدواج ، پایا یا گذار

دکتر محمود بحرانی

1397

بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و مهارت های مطالعه در دانشجویان دانشگاه شیراز

دکتر محمود بحرانی

1397

ارزیابی طرح بهار نکو و بررسی نقاط قوت و کاستی های آن

دکتر حلیمه عنایت

همکاران: دکتر مریم حسینی- دکتر خدیجه اسدی سروستانی

1397

تحلیل محتوای کتب ابتدایی از لحاظ مفاهیم دینی و اخلاقی(به سفارش آموزش و پرورش لرستان)

دکتر محمود بحرانی

1397

تحولات 50ساله رشد باسوادی در ایران: زنان، روستائیان و سالمندان در حاشیه

دکتر محمود بحرانی

1397

تحلیل محتوای کتاب های دوره ابتدایی از لحاظ آموزش ارزش‌های اخلاقی،  اجتماعی و دینی

دکتر محمود بحرانی

1397

فرا تحلیل علل طلاق در ایران بر اساس آمارهای موجود و مطالعات قبلی

دکتر محمود بحرانی

 

مطالعه و کشف دلایل اقدام به خودکشی در بین ساکنان شهرستان های لارستان استان فارس

دکتر حلیمه عنایت

1398

مروری بر آمارهای ازدواج و طلاق در ایران طی دهه منتهی به سال 1397

دکتر محمود بحرانی

1398

مطالعه عوامل مرتبط با  اعتیاد زنان در شهر شیراز

دکتر حلیمه عنایت

1399

بررسی علل اعتیاد نواجوانان و جوانان به شبکه های مجازی در استان فارس و راهکارهای مقابله با آن

دکتر محمود بحرانی

تکمیل شده

بررسی علل تمایل به بازنشستگی از منظر سازمان و کارکنان با استفاده از نظریه بنیادین( مورد مطالعه: شرکت برق استان فارس) 98

دکتر محمود بحرانی

تکمیل شده

سند ارتقاء زنان

دکتر حلیمه عنایت

تکمیل شده