پژوهشکده علوم اجتماعی

پژوهشکده علوم اجتماعی

پژوهشکده علوم ‌اجتماعی با هدف ساماندهی مراکز تحقیقاتی ‌در‌ زمینه علوم اجتماعی (مرکزجمعیت‌شناسی، مرکز مطالعات‌اجتماعی‌زنان و مرکز مطالعات اجتماعی، علوم‌تربیتی- روانشناختی جوانان) و تقویت سازمان‌یافته ابعاد نظری و عملی پژوهش در علوم اجتماعی و حمایت از آموزش‌های علوم‌اجتماعی به لحاظ کارآئی و کاربردی، در دانشگاه شیراز فعال ‌گردید.

 

1-مرکزجمعیت شناسیدارای گروه های جمعیت شناسی ایران جمعیت شناسی اجتماعی ، اقتصادی

به منظور مطالعه و پژوهش در زمینه مسائل نظری جمعیت و زیان‌های ناشی از رشد بی‌تناسب آن، این مرکز زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز اداره می شود.

 

2- مرکزمطالعات زنان :  دارای گروه های مرکز مطالعات اجتماعی زنان مطالعات حقوقی مطالعات تربیتی وروانشناختی

     مرکز مطالعات زنان وابسته به دانشگاه شیراز  که با اهداف ذیل تأسیس گردید.

-مطالعات دقیق پیرامون مسائل و مشکلات زنان.

- هدایت طرح‌های پژوهشی.

-شناخت-ارتقاء‌ سطح علمی و آگاهی‌های زنان با توجه به زمینه‌های اجتماعی مناسب ایجاد شده.

- اطلاع‌رسانی در خصوص مواردی که زنان در آن نقش مناسبی دارند.

-دستیابی به راه کارهای علمی در جهت حل مسائل و مشکلات زنان در جامعه .

-همکاری با مراکز آموزش عالی، مراکز پژوهشی و سازمان‌‌های اجرائی.

-توانمندی‌های بالقوه زنان و نقش آنان  در توسعه.

 

3- مرکزمطالعات جوانان دارای گروه های علوم اجتماعی علوم تربیتی

   این مرکز با هدف مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل و مشکلات جوانان، هدایت طرح‌های پژوهشی، شناخت توانمندی‌های بالقوه جوانان و نقش آنان در توسعه، ارتقاء سطح علمی و آگاهی‌های جوانان  با توجه به زمینه‌های اجتماعی مناسب ایجاد شده، اطلاع رسانی درخصوص مواردی که جوانان در آن نقش مناسبی دارند، دستیابی به راه‌کارهای علمی در جهت حل مسائل و مشکلات جوانان در جامعه ایران، همکاری با مراکز آموزش عالی، مراکز پژوهشی و سازمان‌های اجرایی، که با همکاری سازمان ملی جوانان تأسیس گردید.

 

سابقه پژوهشکده

  • موافقت اصولی پژوهشکده 1383/8/23
  • تأسیس مرکز جمعیت شناسی 1352
  • تأسیس مرکز مطالعات زنان 29 بهمن 1381
  • تأسیس مرکز مطالعات جوانان اسفند 84

 

اهداف واحد

  • کمک درمسأله یابی وحل مسائل وتنگناهای کشور در زمینه های جمعیتی، اقتصادی، جامعه شناختی ورشته های وابسته به آنها و ارتقاء سطح علمی در این رشته ها ازطریق فعالیت های پژوهشی.
  • همکاری با مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و سازمان های اجرائی در رشته های فوق الذکر.
  • کمک در راه اندازی وگسترش نهاد های مولد اندیشه در زمینه های علوم اجتماعی.

 

فعالیت ها

  • اجرای طرح های پژوهشی
  • اجرای کارگاه های آموزشی
  • همایش ها