کارگاه توانمندسازی زنان

کارگاه آموزشی

 

ردیف

نام کارگاه

نام مجری

تاریخ

1

خشونت خانگی علیه زنان جهت مسئولین آموزش خانواده در آموزش و پرورش با حمایت UNFPA

الف: مخصوص مناطق مختلف آموزش و پرورش استان فارس

ب: مخصوص ناحیه 2 آموزش و پرورش

ج: مخصوص ناحیه 4 آموزش و پرورش

د: مخصوص ناحیه 1 آموزش و پرورش

دکتر حلیمه عنایت و دکتر مجید موحد

30و31/4/89

 

12/5/89

17/5/89

19/5/89

2

روابط دختر و پسر قبل از ازدواج و چالش‌های رویارویی با آن در جامعه برای مشاورین خانواده و آموزش و پرورش در 2 مرحله

دکترحلیمه عنایت

و دکتر مجید موحد

5/8/90

28/8/90

3

اجرای کارگاه توسعه و سلامت روان زنان در شیراز

دکتر حلیمه عنایت و دکتر مجید موحد

آبان 95

4

اجرای کارگاه توانمندسازی زنان ویژه زنان سرپرست خانواده در یاسوج

دکترحلیمه عنایت و دکتر مجید موحد

اردیبهشت 96

5

اجرای کارگاه حقوق شهروندی توانمند سازی زنان در شیراز

دکتر حلیمه عنایت و دکترمجید موحد

آذر 96

6

اجرای کارگاه " خودباوری و توانمندسازی " ویژه زنان در کمپ ترک اعتیاد شایستگان

دکتر حلیمه عنایت و دکتر مجید موحد

آبان 99

7

تحلیل جنسیتی ویژه جمعی از زنان آموزش و پرورش استان گلستان

دکتر حلیمه عنایت

 

8

طراحی و اجرای دو کارگاه آموزشی جهت همسران و دختران شهدای استان فارس تحت عناوین " توانمندسازی اجتماعی همسران شهدا و افزایش مشارکت اجتماعی آنان" و " مهارت‌های اجتماعی در افزایش سلامت روان همسران شهدا"

دکترحلیمه عنایت

دکترمجید موحد

 

9

اجرای دو کارگاه توانمند سازی زنان ویژه کارمندان و  اعضاء هیئت علمی زن دانشگاه شیراز

دکترحلیمه عنایت

دکترمجید موحد

 

10

خشونت علیه زنان در شیراز در 4 مرحله

دکتر حلیمه عنایت

 

11

کارگاه زنان و محیط زیست

دکترحلیمه عنایت و دکتر مجید موحد

 

12

برگزاری 5 دوره کارگاه آموزشی شاد زیستن جهت کارکنان دانشگاه شیراز

طاهره سلطانی

 

13

نابرابری جنسیتی و توانمندسازی زنان ویژه دانشجویان دانشگاه شیراز

دکترحلیمه عنایت

 

14

نابرابرای جنسیتی و راه‌های کاهش تبعیض علیه زنان، ویژه دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

دکترحلیمه عنایت

 

15

توانمندسازی اجتماعی دختران شهدا و افزایش مشارکت اجتماعی

دکترحلیمه عنایت

 

16

کارگاه آموزشی نقش زن در توسعه پایدار ویژه رؤسای ادارات آموزش و پرورش استان فارس

دکتر حلیمه عنایت

 

17

کارگاه آموزشی تحلیل جنسیتی ویژه جمعی از زنان آموزش و پرورش استان گلستان

دکترحلیمه عنایت

 

18

نظارت بر اجرای کارگاه توانمندسازی زنان فرهنگی سرپرست خانواده با آموزش و پرورش استان فارس

دکتر حلیمه عنایت

 

19

مسأله یابی و حل مسأله جوانان در خانواده

دکترمحمدتقی ایمان

 

20

مشارکت اجتماعی زنان مخصوص زنان عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

دکترحلیمه عنایت

 

21

طراحی و اجرای کارگاه مسأله یابی و حل مسأله جهت فرمانداران استان فارس

دکترمحمدتقی ایمان

 

22

اوقات فراغت جوانان

 

1387

23

برگزاری 7 کارگاه مسأله یابی و حل مسأله در خانواده به سفارش امور بانوان استانداری

 

 

24

کارگاه آموزشی- تحقیق اقدامی جهت مجریان تغییر و تحول