نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پژوهشکده علوم اجتماعی ، دارای سه گروه پژوهشی

پژوهشکده علوم اجتماعی ، دارای سه گروه پژوهشی


 

1-مرکزجمعیت شناسیدارای گروه های جمعیت شناسی ایران جمعیت شناسی اجتماعی ، اقتصادی

2- مرکزمطالعات زنان :  دارای گروه های مرکز مطالعات اجتماعی زنان مطالعات حقوقی مطالعات تربیتی وروانشناختی

3- مرکزمطالعات جوانان دارای گروه های علوم اجتماعی علوم تربیتی